Regulamin Geoportalu
Roztoczańskiego Parku Narodowego

Dostęp do niniejszego GEOPORTALU RPN jest powszechny i nieodpłatny – zawartość stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona, stanowi ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. Ponowne wykorzystanie jest możliwe, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim (w tym do oprogramowania użytego do stworzenia GEOPORTALU).

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej wymaga (zgodnie z art. 23b ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej) poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od podmiotu zobowiązanego, obowiązku dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie, obowiązku informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Roztoczański Park Narodowy z siedzibą w Zwierzyńcu nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane pozyskaniem informacji publicznych, ponownym wykorzystaniem lub przez dalsze udostępnienie informacji publicznej przez podmioty ponownie ją wykorzystujące z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Za przetworzenie tych danych i ich dalsze wykorzystanie ponosi odpowiedzialność podmiot ponownie wykorzystujący. W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady udostępniania informacji publicznych celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w Rozdziale 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.